20. 01. 27
Vytvořeno: 17 srpen 2014

Od 20.8. do 22.8. bude probíhat výměna potrubí přivádějící do našeho domu studenou vodu. Přívodní potrubí je v havarijním stavu (silná vrstva koroze) a na několika místech je nebezpečně prorezlé a voda prosakuje. Z tohoto důvodu bude v pátek 22.8.2014 v době od 8:00 (cca do 15:00) přerušena dodávka studené vody do našeho domu. 

20. 01. 26
Vytvořeno: 05 červenec 2014

Od 1.ledna 2015 se dle zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, stanovuje povinnost osazení vnitřního tepelného zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečnými uživateli.

Pro informaci uvádíme zákonné znění § 7: 

§ 7 Snižování energetické náročnosti budov 

4. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, V přechodných ustanoveních předmětné novelizace byla stanovena účinnost tohoto opatření: 

3. Povinnost podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 318/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. (zákon začal platit 1.1.2013) 

 

20. 01. 27
Vytvořeno: 15 červen 2014

Společenství pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni, IČ: 72555173

Shromáždění se uskuteční v sokolovně CENTRUM, Ledecká ul, Plzeň  dne 22.6.2014 od 17:30 hodin.

Program shromáždění 22.6.2014 od 17:30 hodin: 

1.prezence - kontrola úsnášeníschopnosti (17:30-17:50) 

2.volba orgánů shromáždění

3.seznámení s programem shromáždění (cca v 18 hodin)

4.zpráva výboru o činnosti a hospodaření společenství za rok 2013

5.zpráva revizní komise o kontrolní činnosti za rok 2013

- hlasování o obou zprávách 

6.změna stanov Společenství

- pověřený zástupce výboru seznámí shromáždění s navrhovanými změnami stanov. Tyto změny vyplývají z nově platné právní úpravy po rozsáhlé novelizaci civilního práva, ke které došlo s účinností od 1.1.2014.

- hlasování

7.přijetí domovního řádu vyvěšeného na oficiálních vývěskách společenství

- hlasování 

8.nájem za nebytové prostory a další zisk společenství z nájemní činnosti

- hlasování o nerozdělování mezi majtele podílů ve společenství, ale nechat ve fondu oprav

9.zabezpečení domu, suterénních společných prostor a zřízení zabezpečených koláren (návrh výboru)

- hlasování

10.seznámení o povinnosti instalovat zařízení na měření odběru tepla s účinností od 1.1.2015 a rozhodnutí o způsobu splnění této povinnosti (vzhledem k povinnosti je tento bod bez hlasování)

11.projednání návrhu na vymalování barevného "soklu" ve výšce cca do 1,4 m na stěnách chodeb a schodišť domu

- hlasování

12.projednání návrhu na spolupráci s firmou Česká síť poskytující vysokorychlostí internet, kabelovou televizi a volání/sms a návrh na instalaci vysílací stanice na přenos internetových dat na střechu domu   

- hlasování

13.podání zprávy o vykonávání úklidu najatou firmou. Schválení dalšího postupu při zajišťování úklidu společných prostor v domě

- hlasování

14.plán prací výboru v následujícím období 

15.závěr 

  • Dostavte se osobně. Nebo svůj hlas převeďte prostřednictvím plné moci na zástupce. (formulář na plnou moc bude na nástěnce v obou domech minimálně týden před schůzí)
  • Pokud jsou vlastníky jednotky manželé nebo větší počet osob, je nutná účast všech. V případě nepřítomnosti byť jen jednoho z nich je nutno k jednání a zastupování doložit plnou  moc nepřítomného.
  • Při prezenci je každý povinen předložit platný doklad totožnosti (popř. i plnou moc).

 

V Plzni dne 2.6.2014 

Martin Ženíšek – předseda SpD

zpět nahoru